• Email: info at stichtingvzg dot nl

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.stichtingvzg.nl van Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens te Gronsveld, Nederland. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
  • (ii) informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,
  • (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens of u wordt gezonden,
  • (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
  • (v) misbruik van deze internetsite,
  • (vi) verlies van gegevens,
  • (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld
  • (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, vrijwilligers van Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens en de aan Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens gelieerde rechtspersonen.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens ©️, versie november 2022

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK