• Email: info at stichtingvzg dot nl

Privacy Policy

Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden en werknemers

Persoonsgegevens van bestuursleden en werknemers worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Personeelsadministratie

- Informatieverstrekking

- Toevoegen whatsapp (werk)groepen stichting

- Samenstellen aanwezigheidslijst

- Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Contract met handtekening op papier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Kopie identiteitsbewijs

- Kopie bankpas

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende het contract en daarna maximaal 1 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren, donateurs, leveranciers en geïnteresseerde

Persoonsgegevens van sponsoren, donateurs, leveranciers en geïnteresseerde worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van emails / nieuwsbrieven

- Uitschrijven van facturen

- Opvragen van offertes

- Gericht contact

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Via donatie

- Mondelinge toestemming

- Afgifte visitekaartje

- Via internet (Linkedin - Facebook - verzamelwebsites)

- Via email

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Logo

- Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 5 jaar of maximaal 7 jaar in de boekhouding (7 jaar zijn wettelijk verplicht).

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking m.b.t. projecten

- Vragen om uit te helpen bij projecten waar de stichting bij betrokken is

- Uitnodiging voor eventuele vrijwilligers avond

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Contactformulier vrijwilliger met handtekening op papier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men vrijwilliger wil zijn voor de stichting en daarna maximaal 1 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van artiesten

Persoonsgegevens van artiesten worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking

- Boekhouding / loonaangifte

- Uitbetalen

- Promotie optreden zowel offline als online

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Contract optreden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Kopie ID

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Foto

- Facebook url

- Website url

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode tot het vastgelegde optreden en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.

 

Verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen artiesten

Persoonsgegevens van contactpersonen artiesten worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking

- Boeken artiest

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming

- Afgifte visitekaartje

- Via internet (LinkedIn - Facebook - verzamelwebsites)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men de artiest vertegenwoordigt en daarna maximaal 3 maanden.

 

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers projecten

Persoonsgegevens van bezoekers projecten worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking

- Mailen van tickets

- Uitnodigen voor volgende editie project

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Toestemming via (online) ticketverkoop.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Geboortejaar

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode tot het project heeft plaatsgevonden en daarna maximaal 1 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van ontvangers financiële giften

Persoonsgegevens van ontvangers financiële giften worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking uitreiking cheque / geldbedrag

- Gericht contact

- Donatie uitbetalen zoals afgesproken

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming

- Afgifte visitekaartje

- Via internet (Facebook)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IBAN

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode tot aan de uitbetaling van de gift en daarna maximaal 1 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van onze websites;
 • Het verzorgen van de loonadministratie van artiesten;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de online ticketverkoop;
 • Het verzorgen van de opslag van alle digitale bestanden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Alle bestuursleden en eventuele werknemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens
Stationsstraat 29
6247 BJ Gronsveld

info at stichtingvzg dot nl

Privacy Policy Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens - V1.1 - laatst gewijzigd: 29-12-2022

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK